اداره طرح و برنامه و بودجه

 اداره طرح وبرنامه و بودجه 

رئیس اداره : سرکار خانم مهندس طالب حقیقی

شرح وظایف : 

 عضویت در کمیته ارزیابی عملکرد استان و شرکت در جلسات مربوطه
 عضویت در کمیته بودجه واحد و برگزاری جلسات دوره ای
 تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه سالانه واحد با همکاری سایر دفاتر و انجام اقدامات لازم در این زمینه
 عضویت در کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی واحد و برگزاری جلسات دوره ای
 تهیه و پیش بینی برنامه های پنج ساله و راهبردی واحد با همکاری سایر حوزه ها و انجام اقدامات لازم در این زمینه
 ارزیابی کلیه برنامه‌های ارائه شده از سوی معاونت ها و تجزیه و تحلیل آنها
 تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه های واحد و اطلاع از وضعیت شاخص های آماری دانشگاه
 پیگیری روند اجرای برنامه‌های واحد و تنظیم گزارش های ادواری و ارسال آن به دفتر طرح و برنامه و بودجه استان
 بررسی و ارزیابی عملکرد بودجه و مقایسة آن با برنامه های واحد
 اجرای سیاست های بودجه ای تعیین شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه و بررسی و ارزیابی عملکرد بودجه و مقایسة آن با برنامه های واحد
 تجزیه و تحلیل بودجه واحد مشخص نمودن انحراف بودجه عملیانی هر 3 ماه
 تهیه و تنظیم میزان جذب بودجه پژوهشی با توجه به هزینه کرد و مجوزها
 ارتباط مستمر و انجام هماهنگی لازم با دفتر طرح و برنامه و بودجه استان و سازمان مرکزی