اداره امور اقتصادی و دانش بنیان

 اداره امور اقتصادی و دانش بنیان

رئیس اداره : سرکار خانم مهندس هادیان

شرح وظایف :

1- پیگیری امور تاسیس شرکتهای دانش بنیان

2- برگزاری دوره های آموزشی نیروی انسانی

3- پیگیری امور اقتصادی و درآمدزایی غیر شهریه ای


4- ارتباط مستمر و انجام هماهنگی لازم با اداره امور اقتصاد و دانش بنیان استان و سازمان مرکزی


تلفن تماس: 42433037-086

آدرس الکترونیکی : n.hadian@iau-saveh.ac.ir