۲۱:۲۸ - جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
درباره معاونت :


برنامه ر‌یزی به عنوان شالوده حرکتی هر سازمان و موسسه پیش‌نیاز هرگونه اقدام و تصمیم‌‌گیری است. دانشگاه‌آزاد اسلامی به عنوان یک ابر دانشگاه سال‌هاست که در تلاش بوده است تا اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خود را مبتنی بر برنامه پیش ببرد و تا اندازه زیادی نیز این کار انجام شده است. در این راستا و با توجه به اهداف آتی دانشگاه نیاز به ایجاد یک معاونت مستقل برنامه ریزی به شدت احساس می شد که در شرایط فعلی با تایید ریاست عالی دانشگاه و تصویب هیات امناء محترم در تاریخ 20/9/92 این امر به وقوع پیوست و تاسیس این معاونت حکایت از اهمیت برنامه ریزی در حیات آینده دانشگاه دارد و مدیریت مبتنی بر برنامه را به عنوان رویکردی جدید جهت دانشگاه رقابتی و فعال در حوزه علم و فناوری و پیشگام در عرصه بین الملل با ورود به دهه پنجم و با کارکردی متفاوت در دهه چهارم فعالیت دانشگاه، معرفی نموده است. لذا مقرر گردید با مدیریت های تحت پوشش که به تصویب کمیسیون دانمی هیات امنا رسیده است،فعالیت خود را آغاز نماید. معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه به عنوان یکی ازمعاونت های دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف و ماموریت های چندگانه‌ای که معطوف به ماموریت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است ایجاد گردید.

نمونه وظائف و مسئولیت ها:

- پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و ضمن خدمت درون سازمانی و برون سازمانی لازم جهت ترویج فرهنگ برنامه ریزی و فعالیت براساس تشکیلات در واحد.

- شرکت در جلسات کمیته ها وکمیسیون های مربوط درخصوص مسائل بودجه ای – برنامه ریزی و تحقیق وتوسعه سازمانی .

- همکاری وهماهنگی با سایر معاونت ها در زمینه تهیه وتدوین برنامه توسعه کوتاه مدت – میان مدت وبلند مدت در چارچوب سیاست های دانشگاه .

- نظارت بر فعالیت ها وبرنامه های تنظیم بودجه براساس استانداردها .

- نظارت بر جمع آوری آمار وتجزیه وتحلیل مسائل اقتصادی وتفسیر عوامل مؤثر در آن در چهارچوب برنامه مربوطه.

- نظارت بر تهیه نمودارها وجداول آماری مورد لزوم .

-تجاری سازی فعالیت های آموزشی ،‌پژوهشی و فرهنگی .

- نظارت بر انجام مطالعات وبررسی های منجر به برنامه ریزی اقتصادی .

-  بررسی امکانات توسعه اقتصادی براساس ارزیابی منابع طبیعی ونیروی انسانی وعوامل تولید وپیشرفت های موجود.

-مدیریت و نظارت بر شرکت های دانش بنیان و فعالیت های آن ها.

- ارزیابی خط مشی ها وسیاست های اقتصادی واحد .

-نمایش وگزارش سالانه توسعه اقتصادی در زمینه های مختلف .

- مطالعه درجه پیشرفت طرح های اقتصادی ومالی واجتماعی .

- بررسی وارائه نظرات مشورتی در باره برنامه های اقتصادی ومالی براساس سیاست ها وخط مشی های تعیین شده.

-انجام مطالعات آینده شناسی جهت برنامه ریزی و تدوین راهبردها.